Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING
Hans van Gelder BV | Houthandel Dronten respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de
rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.
Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en
geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden
voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de
website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen
niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of
tablet.
Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende
gebruikersvoorwaarden.
De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing
is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.
Artikel 1 - Wettelijke bepalingen
1. Website (hierna ook “De website”): Houthandel Dronten
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): BouwXL BV, gevestigd de Hunze 3 8253 PX Dronten, kvk-nummer: 54289874.
Artikel 2 - Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens
en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire
doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor
ongevraagde elektronische aanbiedingen.
Artikel 3 - De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden,
geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten
functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij
wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op
welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische
applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste
verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden
opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.
Artikel 4 - Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
 de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de
gehele of een gedeelte van de website
 alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met
nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren
Artikel 5 - Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of
onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn
functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen
verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw
gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf
verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
 vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw
apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich
onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij
gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te
worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek.
Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn
indien nodig met 2 maanden worden verlengd.
Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en
waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden
deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze
persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze
privacyverklaring vallen.
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de
website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het
moment van het vragen van de gegevens.
Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te
ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: [email protected].
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te
onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad
die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen
geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.
Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur
zoals deze bij wet is bepaald.
Artikel 11 - Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde
schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als
bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het
inloggen te vergemakkelijken.
Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
- Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en
inloginformatie.

- Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis
van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen
we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van
onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek
plaatsvindt.
Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
Geen overige cookies
Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op
uw apparatuur worden geïnstalleerd.
Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk
besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq
Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten
worden ontleend.
Artikel 13 - Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van
de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens
wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.
Artikel 14 - Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Hans van
Gelder, [email protected].